Οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου Παιδείας και Πολιτισμού Οδικής Συμπεριφοράς είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου Οδικής Ασφάλειας & Κουλτούρα Συμπεριφοράς για την Ελλάδα και η διαμόρφωση μηχανισμών αλλαγής

 • Η καθιέρωση πολιτιστικής προσέγγισης σχετικά με την έρευνα για την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων

 • Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των στάσεων/πεποιθήσεων και συμπεριφορών, καθώς και όλων των παραγόντων που μπορούν εύκολα να αλλάξουν προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα της οδικής ασφάλειας

 • Η δημοσίευση σχετικών δεδομένων, αναφορών και ερευνών\

 • Η ανάπτυξη στρατηγικών, δράσεων και παρεμβάσεων για την αλλαγή και την εφαρμογή της κουλτούρας της οδικής ασφάλειας

 • Η ενίσχυση του έργου του Κράτους (Κυβέρνηση και Δημόσιες Αρχές) προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικές δράσεις και πολιτικές για την οδική ασφάλεια

 • Η συσχέτιση και η ενσωμάτωση των υπαρχόντων δεδομένων και η επικοινωνία με άλλα Παρατηρητήρια και οργανισμούς Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

© 2017 Road Safety Institute (R.S.I.) "Panos Mylonas"

 • Twitter Basic Black
 • Instagram Basic Black
 • Facebook Basic Black
 • YouTube Basic Black