Παρατηρήση

Τα δεδομένα συλλέγονται και αξιολογούνται, μέσω νατουραλιστικής παρατήρησης και μεθοδολογία αιχμής, προκειμένου να αναλυθεί η συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου.

© 2017 Road Safety Institute (R.S.I.) "Panos Mylonas"

  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • YouTube Basic Black